Activitatea de cercetare de la Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației se desfășoară în cadrul Centrului de Cercetare SITI – Sisteme Inteligente şi Tehnologia Informaţiei, cu următoarele direcții principale de cercetare: extragerea automată de cunoștințe, sisteme inteligente și aplicații, instruire asistată prin tehnologie și sisteme inteligente, sisteme distribuite și multi-agent, robotică.

Membrii Departamentului CTI sunt implicați în proiecte de cercetare și dezvoltare care acoperă cele mai importante tendințe din domeniu, cum ar fi: aplicații de inteligență artificială, prelucrarea imaginilor și recunoașterea formelor, data mining și extragere de cunoștințe, sisteme computerizate dedicate și încorporate, proiectarea rețelelor de calculatoare.

Majoritatea rezultatelor obținute în aceste domenii au fost dezvoltate în cadrul unor mai multe proiecte naționale și internaționale, în colaborare cu universități de prestigiu sau companii reprezentative.

Prin proiectele de cercetare-dezvoltare se urmăreşte participarea la activitatea ştiinţifică de pe plan naţional şi internaţional, sau se are în vedere promovarea unor parteneriate cu agenţi economici locali sau din străinătate.

Proiectele câştigate prin competiție națională sau internațională au condus la finanțarea activității de cercetare, la îmbunătățirea bazei materiale a Departamentului CTI, sau la realizarea unei producții științifice sub formă de brevete, cărți publicate în edituri naționale și internaționale, de articole în jurnale cotate ISI și ISI Proceedings, sau lucrări publicate volumele unor conferințe internaționale sau naționale în urma susținerii.

Prezentarea de lucrări științifice la congrese, conferințe sau la alte manifestări naționale și internaționale a contribuit la sporirea vizibilității Departamentului CTI și a Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. Membrii Departamentului participă la organizarea manifestărilor științifice la nivel de facultate, cum sunt ICSTCC, ISEEE, TIE sau sesiunea de comunicări științifice a studenților Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. Departamentul CTI a fost organizatorul principal al conferințelor internaționale RoEduNet 2019 și RoEduNet 2009.

Relațiile internaționale ale Departamentului CTI au cunoscut de-a lungul ultimilor 15 ani o evoluție ascendentă. Implicarea membrilor departmenului în proiecte de cercetare-dezvoltare cu colectiv internațional sau realizarea de acorduri bilaterale Erasmus cu instituții de învățământ superior europene au permis creșterea numărului de oportunități oferite membrilor departamentului și studenților de la specializările aflate sub directa îndrumare. Relații de cooperare cu universități europene s-au concretizat prin deplasarea studenților de la programele de studii din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației la universitățile partenere, pentru participarea la activitățile didactice sau pentru efectuarea de programe de stagii în companii din străinătate.

De asemenea, cadre didactice de la Departamentul CTI au coordonat programe de stagiu pentru studenți străini în companii locale, sau au efectuat îndumarea studenților străini înrolați pentru studii în cadrul specializării Calculatoare. Pe baza acordurilor de cooperare internațională, cadre didactice membre ale Departamentului CTI au efectuat mobilități de tip visiting professor la Universitatea din Strasburg, Franța şi Universitatea din Liege, Belgia.

Deplasările au constat din susținerea unui volum total de circa 200 de ore de curs, seminarii și lecții practice din Curricula IT, pe durata mai multor săptămâni, la universitățile menționate.

Acordurile bilaterale Erasmus au condus la efectuarea a peste 40 de mobilități pentru studii sau stagiu ale studenților de la specializarea Calculatoare și au adus un număr egal de studenți străini la Galați, pentru efectuarea de programe de stagiu în companiile și instituțiile locale.

Ultima actualizare: 8 mai 2020