Misiunea și obiectivele Departamentului

Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației (pe scurt, Departamentul CTI) face parte din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Departamentul CTI are o dublă misiune, didactică și de cercetare ştiinţifică, misiune pe care o duce la îndeplinire prin asigurarea cadrului instituțional necesar pentru următoarele acțiuni:

  • derularea programelor de studii de licenţă şi de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, programe menite să ofere studențilot posibilitatea de a dobândi, perfecţiona sau aprofunda cunoştinţe, aptitudini şi competenţe în știința calculatoarelor și informatică
  • formarea de personal calificat, – cadre tehnice capabile să activeze în mediul profesional din industrie, cercetare, învăţământ sau din alte domenii ale vieţii economico-sociale
  • derularea activităților de cercetare-dezvoltare, în strânsă cooperare cu Centrul de Cercetare SITI – Sisteme Inteligente și Tehnologia Informației, afiliat Departamentului.

Cooperarea inter-instituțională la nivel de Facultate, de Universitate sau cu alte entități de profil din țară și străinătate, cu scopul de a dezvolta și perfecționa  demersul educațional și de cercetare, constituie o parte importantă a misiunii Departamentul CTI.

Principalul obiectiv al Departamentului CTI este de a forma specialişti pregătiţi pentru economia bazată pe cunoaştere, prin construirea competenţelor şi abilităţilor profesionale care le sunt necesare acestora pentru a activa cu succes în producţie, cercetare sau învățământ.

Departamentul CTI urmărește cu mare atenție corelarea ofertei sale educaţionale cu cerinţele impuse de mediul socio-economic local, regional și național. Din acest punct de vedere, al legăturii cu piaţa muncii, evoluţia actuală pe plan regional este una ascendentă, fapt susţinut de cererile numeroase de angajare pentru absolvenţii având calificare în domeniul Calculatoarelor și al Tehnologiei Informaţiei.

Promovarea unui sistem eficient de management al calității actului educațional si de cercetare, împreună cu valorificarea la nivel superior a bazei materiale existente, se pot enumera printre obiectivele permanente ale activității Departamentului CTI.

Istoricul Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației

Primii paşi – predarea disciplinelor din știința calculatoarelor

1974 – Se înfiinţează Oficiul de Calcul Electronic al Universităţii din Galaţi. Dotarea iniţială este formată de un calculator Felix C32, iar Directorul Centrului est un tânar cadru didactic cu specializări în domeniul automaticii și informaticii,  Dl. Șef lucr.dr. ing. Severin Bumbaru. Membrii Catedrei de Fizică şi Electrotehnică predau cursuri de programare (limbajul Fortran) la toate specializările inginerești din cadrul Universităţii.

1982 – Oficiul de Calcul Electronic al Universităţii este dotat cu un calculator Felix 256.

1991 – Prof. dr. ing. Severin Bumbaru  obţine conducere de doctorat în domeniul Informatică Aplicată.

1992 – Se înfiinţează specializarea de colegiu Tehnologia Informaţiei cu durata de 3 ani, transformată apoi în anul 1995 în specializarea denumită Tehnică de Calcul

Înfiinţarea Departamentului

1992 – Se înfiinţează Catedra de Informatică Aplicată sub conducerea prof. dr. ing. Severin Bumbaru.
Catedra este dotată cu reţea de calculatoare IBM PC. Se predau discipline de programarea calculatoarelor (limbajele Fortran, Basic, Pascal) precum şi alte discipline de informatică la toate specializările Universităţii.

2000  – Șef de catedră devine prof. dr. ing. Vasile Palade

2001 – Se trece la numele de Catedra de Calculatoare şi Informatică Aplicată

2002 – Se înfiinţează programul de studii de licență Calculatoare din domeniul Calcultoare și Tehnologia Informației

2003 – Se creează specializarea de masterat Informatică Aplicată

2004 – Șef de Catedră devine prof. dr. ing. Luminiţa Dumitriu

2005 – Se creează specializarea de masterat Sisteme Inteligente

2009 – Se creează specializarea de masterat Tehnologii şi Aplicaţii Informatice

2012 – Director de Departament devine conf. dr. ing. Cornelia Tudorie

2016 – Director de Departament devine conf. dr. ing. Emilia Pecheanu

2023 – Director de Departament devine conf. dr. ing. Adina Cocu

Ultima actualizare: 1 martie 2024