Programe de studii coordonate de Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației

Departamentul de Calculatoare și Tehnologi Informației coordonează, în cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, programele de studii din domeniul de studii inginerești cu același nume: Calculatoare și Tehnologia Informației. În acest domeniu Departamentul derulează programe studii de licență, de masterat și de doctorat.

Denumirea programului de studiiDurataNumăr de crediteData ultimei acreditări
Calculatoare (Licență)4 ani240 creditedecembrie 2018
Tehnologii Informatice Avansate (Master)2 ani120 creditedecembrie 2019

În facultate există conducători de doctorat pentru domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației, ce face parte din domeniul fundamental „Științe Inginerești” a Școlii doctorale de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. În acest cadru organizatoric desfășoară studii doctorale, (sau au desfășurat în anii anteriori), membri ai Departamentul CTI, cadre didactice din facultate, din universitate sau persoane din afara instituției.

Departamentul CTI este unica entitate de acest profil din regiunea de Sud-Est a României.

Programul de studii de licență Calculatoare

Programul de studii oferă cadrul pentru formarea de ingineri în domeniul calculatoarelor, capabili sa exercite activități ce ţin de profesie în diverse contexte socio-economice, producție, servicii, cercetare-dezvoltare. Titlul acordat la absolvirea studiilor este de inginer licențiat în calculatoare și tehnologia informației.

Domeniul de competență al absolvenților se referă la ingineria sistemelor software (software engineering) și se încadrează în două categorii:

 1. Proiectarea și implementarea sistemelor software folosind diverse tehnologii informatice;
 2. Administrarea sistemelor hardware-software complexe: sisteme cu baze de date, rețele de calculatoare, sisteme distribuite;

Conținutul programului de studii

Planul de învățământ al programului de studii este alcătuit din discipline ce corespund, prin conținut și număr de ore, celor de la specializările similare din țară și străinătate. Fiecare an universitar de studii are câte 60 credite pentru disciplinele obligatorii și opționale, conform sistemului European de credite transferabile (ECTS), în total 240 de credite Europene. Numărul total de ore de studiu este de 3152.

Planul de învățământ are în componență, al conținutului didactic de predare :

 • discipline inginerești fundamentale(18%)
 • discipline inginerești de domeniu (45%)
 • discipline de specialitate (30%)
 • discipline complementare din domeniul economic și juridic (7%)

Din punct de vedere al rolului, planul de învățământ cuprinde discipline obligatorii, discipline opționale și discipline facultative. Prezența disciplinelor opționale în planul de învățământ permite fiecărui student să-și aleagă traseul propriu de învățare, potrivit aptitudinilor și intereselor sale.

Disciplinele din planul de învățământ au programe analitice, în care sunt precizate obiectivele disciplinei, continutul tematic de bază, repartizarea pe teme a orelor de curs, de seminar și de activități aplicative, sistemul de evaluare a studenților, bibliografia minimală.

Planul de învățământ prevede de asemenea un minim de 6 săptămâni de practică și un stagiu de elaborare a lucrării de licență în ultimul an de studii.

Programul de studii Calculatoare este inclus în cadrul național de calificări, este similar cu cel oferite de alte universități din România și este compatibil cu recomandările organizației internaționale ACM (American Computing Machinery). Programul corespunde specificațiilor unei specializări de tip Software Engineering din standardele ACM.

Competenţele profesionale dezvoltate prin programul de studii Calculatoare

Cunoștințele profesionale generale:

 • Arhitectura tehnică a calculatoarelor
 • Metode, și intrumente de dezvoltare programe
 • Tehnici și limbaje de programare
 • Gestiunea informației prin sisteme de baze de date
 • Sisteme de operare si rețele de calculatoare
 • Grafică și multimedia
 • Proiectarea sistemelor informatice
 • Inteligență artificială

Cunoștințe profesionale specifice:

 • Tehnologii Java, C++, .Net, PHP
 • Sisteme de operare – Windows, Unix, Solaris
 • Baze de date – Oracle, MySQL
 • Tehnologii hypermedia şi Web
 • Proiectarea aplicațiilor distribuite în rețea
 • Proictare aplicațiilor vizuale, realiate virtuală si programare roboți
 • Proiectarea aplicațiilor pentru sisteme mobile și embedded

Cunoștințe specifice calificării de inginer în profil electric-electronic:

 • Matematică, Fizică
 • Electrotehnică, Electronică
 • Sisteme Automate

Calificare profesională și vocațională în:

 • Dezvoltarea de sisteme informatice complexe, științifice, tehnice, de gestiune
 • Dezvoltarea de sisteme multimedia sau web-based
 • Proiectarea și administrarea rețelelor de calculatoare
 • Management de proiect informatic

Competențe generale:

 • Comunicare în limba română și în limba enegleză
 • Analiză, sinteză, modelare, conceptualizare
 • Management și Marketing

Programul de studii de masterat Tehnologii Informatice Avansate

Programul de studii Tehnologii Informatice Avansate (numit în continuare pe scurt TIA) este de tip masterat de cercetare având durata de 2 ani, cu 120 de credite transferabile ECTS şi 10 credite pentru examenul de disertație.

Programul se adresează absolvenților de programe de studii de licență din domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației precum și din domenii conexe: Informatică, Automatică, Electronică. Programul a fost dezvoltat și se sprijină în continuare pe studii ale cerințelor pieții muncii la nivel local și regional.

Misiunea generală a acestui program este orientată spre aprofundarea în domeniul studiilor de licență și pe dezvoltarea capacităților de cercetare științifică a studenților masteranzi. Programul de studii de masterat TIA constituie o bază pregătitoare pentru studiile doctorale și totodată furnizează calificări relevante pentru cerințele pieței muncii locale, regionale și naționale.

Domeniul de competență al absolvenților masteratului TIA se referă la tehnologia informației implementată în mediul organizațional, de producție sau de cercetare și vizează formarea de competențe referitoare la:

 1. concepția, dezvoltarea, modelarea și utilizarea sistemelor sau tehnologiilor informatice avansate în contexte profesionale complexe
 2. consultanță în informatică aplicată în diverse domenii ale activității științifice sau socio-economice.

Planul de învățământ al programului de studii cuprinde discipline de sinteză și de aprofundare cu tematică din Tehnologia Informației. Programele analitice ale disciplinelor programului sunt în concordanță obiectivele pedagogice urmărite prin planul de învățământ.

Programul de studii de masterat TIA asigură discipline de cunoaștere avansată în cadrul domeniului de studii universitare de masterat dar și module de pregătire complementară cu discipline de sinteză necesare pentru o inserție rapidă a absolventului de studii universitare de masterat pe piața muncii. De asemenea sunt îndeplinite și deziderate principale ale programului de studiu cum ar fi însușirea cunoștințelor de specialitate și formarea de competențe în concordanță cu standardele din spațiul universitar european dar și asigurarea absolvenților condițiilor necesare accesării la un doctorat în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației sau alte domenii înrudite.

Ultima actualizare: 8 mai 2020